Mikulášův kufr, Praha – Letná, 4. 12. 2009

Sportovní klub Praga všem jinochům a děvám oznamuje, že konati se bude:

noční klání o MIKULÁŠŮV KUFR

v parcích Letenských, od nepaměti pláň nazývaném, a to v pátek IV.prasince L.P. MMIX. (4.12.2009)

Klání toto ve vojích následujících provozovati se bude:

  • BLOUDĚNÍ ANDĚLSKÉ (2,2 km – pro dítka holátka s podporou odrostlejších, ale i samostatnější a velká všeho věku. Linie provázková zrychtována nebude, držeti se cest však doporučeno jest)
  • BLOUDĚNÍ ČERTOVSKÉ (3,6 km – veškerá holota školou povinná vítána jest)
  • BLOUDĚNÍ LUCIFEŘÍ (4,9 km – pro chlapy i děvy odvážné, jakož i omladinu zkušenou)

Každý ať si sám zvolí noční skupinu bloudící, která jeho letoře nejlépe jest vyhovující.
Úspěchy veškeré holoty do PRAŽSKÉHO ZIMNÍHO KLÁNÍ (PZL) zarátány budou
Kdo nechceš místo shromáždění minouti, odejeď štolou podzemní, signum „C“ až do „VLTAVSKÁ“. Od štol dráhy pekelné jest třeba elektrické velké vozidlo (numero 1,25,26) použíti a za záchranou brzdu zatáhnouti když ceduli “Letenské náměstí“ zříte.
Dál po svých pěšo do místa srocení dojíti musíš. Věz, že cesta asi třisto metrů obnáší a v blízkosti doupěte neřesti a her nachází se (hospůdka Výletná).
Zde se hlas bez prodlení o hodině XVII-XVIII (17-18 hod). Na reji se za malý obolos zúčastniti můžeš, jsi-li však bohatec, dle vlastního soudu na vydržování a výchovu strašidel více můžeš přispěti.

Bandě pořadatelské nejvíce prospěješ, přihlásíš-li se poštou síťovou pod heslem sruta@noveranet.cz (602 220 024) nejdéle však o hodině půlnoční pondělní. Tomu, který tak učiní, obludy pekelné škoditi nebudou.
Hleď se tedy včas na místo dostaviti.

K závodu samému nepotřebuješ nic než hlavu bystrou, nejlépe vlastní, nohy v škorně neklouzavé obuté, růžici větrnou, směr ukazující a laternu neb svíci jasnou. Protože po setmění rejdění strašidel a děsů v lesích započne, výstroj tvoje příliš od jejich lišiti by se neměla – pak v hvozdě temném úhona tobě nehrozí.

K řízení klání připraveni jsou poděsové, síly temné, trollové a další cháska strašící.
Dáno v Praze, XXIV. Pádulistí MMIX.

Holota pekelná pro červy pozemské, kteréž jejímu jazyku nemnoho rozumí, pouzvání toto do řeči člověčí přetvořiti nechala:

  • Prezence: pátek 4.12.2009 – 17-18 hod (start do 18,30)
  • Shromaždiště: restaurace Výletná, Letenské sady 32 (naproti Zemědělskému muzeu)
  • Přihlášky: do pondělí 30.11. do 24,00 – Marcela Šrůtová 602220024 – sruta@noveranet.cz
  • Tratě: Andělé 2,2 km (lehká, cesty) – Čertíci 3,6 km – Lucifeři 4,9 km
  • Startovné: dobrovolné
  • Převlékání: pouze na zahrádce restaurace, prosíme respektujte !!
  • Občerstvení: možno zakoupit v restauraci, otevřeno do 22 hod.