Nové směrnice ČSOS pro účast na závodech a pro evidenci a registraci členů

[ převzato z orientacnibeh.cz ]

V návaznosti na nové Stanovy ČSOS přijaté valnou hromadou dne 12. 12. 2009 schválilo Předsednictvo svazu v minulých dnech nové celosvazové materiály týkající se účasti na závodech, a také evidence a registrace členů, které nabývají platnosti od 1. ledna 2010.

Nově platnými dokumenty ČSOS jsou:

  • směrnice pro účast na závodech ČSOS
  • směrnice pro evidenci a registraci členů ČSOS
  • prováděcí předpisy pro evidenci členů ČSOS včetně aktulizovaných formulářů:

Všechny tyto nově schválené materiály včetně příloh jsou publikovány na www stránkách svazu v sekci Dokumenty a do konce roku budou zaslány všem klubům na jejich kontaktní e-mail.

Ve směrnicích je celá řada dílčích změn, to nejpodstatnější je oddělení členského příspěvku klubu od poplatku za registraci v jednotlivých O-sportech. Tyto platby se zasílají každá zvlášť na jiný účet. Členský příspěvek ve výši 700,- Kč je splatný do 15. ledna 2010. Bez uhrazení členského příspěvku nebude klubu povoleno zaregistrování jeho sportovců.
Do 15. ledna 2010 mají zároveň kluby za povinnost vyplnit a odeslat Evidenční list člena ČSOS s aktuálními údaji a informacemi o klubu.

Jedním z údajů v Evidenčním listu je také stav členské základny klubu, který je především třeba nahlásit prostřednictvím střešních organizací (TJ, SK apod.) sdružených v ČSTV.

Jiří Šubrt, generální sekretář ČSOS