Pozvánka na valnou hromadu oblasti

Vážení zástupci oddílů středočeské oblasti OB,

Jménem výboru Středočeské oblasti OB bych Vás rád pozval na Valnou hromadu, která proběhne dne 1.2.2007 (čtvrtek) od 17h na Strahově. Kontrétní místnost bude upřesněna na recepci/vrátnici ČSTV.

Program VH:

 • informace o činnosti v roce 2006
 • zpráva hospodáře, plnění rozpočtu 2006 a návrh rozpočtu 2007
 • školení rozhodčích a trenérů
 • oblastní závody 2007  (navýšení doporučeného startovného v souladu s Pražskou oblastí na 70 Kč, resp. 40 Kč pro mládež; pro pořadatele pojištění Sport Identu proti ztrátě při pořádání závodů – 5Kč za závodníka + odvod 20Kč za čip; doporučení vypisovat tratě pro příchozí – viz níže Informace od Krišpíny Bořánkové)
 • práce s mládeží + Sportovní centrum mládeže
 • projekty komise rozvoje OB (viz níže Informace od Krišpíny Bořánkové)
 • úpravy při registrace členů ČSOB  (bude zrušena průběžná registrace, tj. také papírové kartičky pro registraci v průběhu roku, bude stačit mail a platba na Milana Borovičku, ještě bude upřesněno)
 • diskuse

Z každého oddílu je zván jeden zástupce s hlasem rozhodujícím a libovolný počet s hlasem poradním.

Tak přijďte.

Za „výbory“

Petr Valášek

PS: Prosím, pokud někdo víte, o kontakt na někoho z Odolky, ze Sibřiny a z Tehova. Díky.


Informace od Krišpíny Bořánkové:

Ahoj všichni předsedové oblastí,

Téměř po týdnu se na vás obracím se „4 okruhy úkolů“, které jsem prezentovala na poradě předsedů oblastí konané ve středu 22.11.06 v Praze na Strahově.

Předem upozorňuji, že jsem připravena zpracovat vaše informace a připomínky. Můj kontakt je borankova_krispina@volny.cz, mobil 731321360 (nevolat do 13.30, protože učím) a telefon domů 235319703 (záznamník).

Začneme úkoly, o kterých mám jasnou představu.

1) Přebor škol – školní rok 2006/2007

Připomínám:

 • OB zařazen do Veřejně prospěšných programů AŠSK ČR ve školním roce 2006/7, což je výrazně lepší situace pro propagaci sportu v rámci školních soutěží.
 • Od 14.11. je v provozu nová www stránka http://preborskol.aspweb.cz/  (odkaz též z www.orientacnibeh.cz) , kde jsou pravidla, kategorie, způsob hodnocení a především kalendář krajských závodů (termínovka). Cílem této stránky jsou dostatečné informace o konání krajských závodů a jiných závodů určených pro školy.

Úkol pro oblasti:

 • Podpořit konání krajského finále.
 • V případě různého rozložení soutěžních oblastí a krajů prosím o zjištění „nejbližšího“ konaného krajského závodu.
 • V případě nekonání krajského závodu zvážit možnost vyslání družstva školy do celostátního finále – konzultace s garantem projektu Přeboru škol Janou Němcovou (nemcova@ddmp6.cz) nebo přímo se mnou.
 • Zveřejnění www stránky Přeboru škol na stránkách oblasti.

2) Veřejné závody – kalendář závodů určených pro veřejnost

Připomínám:

 • Na březen 2007 je chystána úprava webových stránek Českého svazu OB tak, aby byl k dispozici kalendář závodů určených pro veřejnost.
 • Kromě závodů, které nejsou zařazeny do soutěží (v tuto chvíli zimní ligy, Kufrování atd.), se bude jednat o všechny oblastní závody !
 • Pro úspěch akce je zapotřebí sjednotit značení kategorií určených pro veřejnost, možnost přihlášek a způsob startu.

Úkol pro oblasti:

 • Na každém oblastním závodě budou vypsány kategorie
  HDR (děti a rodiče)    : určeno pro děti s doprovodem, provedení linie nebo DH10 bez fáborků – nutno uvést v rozpisu závodu
  P (příchozí)    : určeno pro začátečníky (nikoliv pro závodníky !), trať na úrovni DH12
 • V rozpisu závodu bude uvedena časová možnost přihlášení v den závodu.
 • Start obou kategorií bude „volný“ podle příchodu na start. V rozpisu závodu bude uveden časový program startu pro dané kategorie (doporučení cca o 20´méně než poslední startovní čas). Problém se softwarovým řešením bude v případě nutnosti řešen přes Míru Chmelaře (Zbyněk Černín je pracovně mimo ČR).
 • Startovné bude jednotně stanoveno HDR (děti a rodiče) 30 Kč, P (příchozí) 50 Kč bez zvýšení přihlášky v den startu.
 • Do kalendáře veřejných závodů je nutné uvést:
  datum, místo konání závodu, čas přihlášek, způsob přihlášek předem, čas startu, kontaktní osoba (telefon nebo mail na poskytnutí informací)

Informace k závodu budou doplněny www mapou (v jednání s firmou T-mapy).

Na období březen-červen 2007 nutno dodat informace nejpozději do 10.3. !!!

Dostáváme se do okruhů úkolů „méně probádaných“.

3) Výukové mapy na rok 2007

Připomínám:

 • Český svaz OB podal projekt „Výukové mapy“ na MŠTV s rámci Státní podpory sportu pro rok 2007.
 • Projekt je nastavený na zhotovení 2 výukových map pro školy v rozsahu 1-2 km2, včetně zhotovení mapových podkladů, tisku map a zajištění informačních materiálů na 1 kraj, tj. 28 výukových map na 14 krajů.
 • V případě různého rozložení soutěžních oblastí a krajů je počítáno s poměrným počtem map.
 • V tuto chvíli není známá přesná částka přidělených peněz, ale jsou k dispozici informace o přidělení určité finanční částky.
 • Mapy vzniklé v rámci projektu budou mít jednotný design. Centrální „dopracování“ a vytištění zajistí firma Žaket.
 • Časový harmonogram projektu byl dodán v podkladových materiálech na poradu předsedů oblastí. Informace a termíny budou znovu rozeslány po získání oficiální  informace o přidělení finančních prostředků, nejpozději do 15.1.2007.

Úkol pro oblasti:

 • Dle vlastního uvážení vybrat 2 vhodná místa, resp. školy v kraji, kterým bude nabídnuta možnost zhotovení výukové mapy.
 • Vybrat místa s ohledem na rozložení „sil“ v oblasti a zároveň umožnění vzniku nové mapy a zajištění případného „servisu“ uspořádání školní akce v orientačním běhu.

4) Projekt cvičné trasy – pracovní název Buď fit s OB

Připomínám:

 • Jedná se o projekt dlouhodobý s cílem vytvořit „cvičné trasy“ s fixními kontrolami a možností získání map daného prostoru na veřejně dostupném místě (původní záměr propagace MS 2008 je překonán „systémem dřevěných turistických známek“).
 • Vybrané místo by mělo být turisticky zajímavé (příklad: okolí Lesního hotelu v Doksech) nebo nabídnout možnost využití pro školy (příklad: okolí klubovny USK Praha v Praze Motole – nabídka pro školy v okolí).
 • Vybrané místo musí garantovat oddíl, aby zajistil mapové podklady, povolení vlastníka pozemku, zodpovědnost za funkčnost místa (v případě potřeby oprava kontrolních stanovišť) a způsob distribuce map ( například informační středisko, hotel, restaurace apod.)
 • Projekt zajistí jednotný formát kontrolních stanovišť, informační materiály včetně seznamu všech míst, vytištění map v jednotném designu a formátu.
 • Přípravu projektu zajišťuje tým ve složení Kristýna Bořánková (VSP) a Radek Bednařík (LCE).

Úkol pro oblasti (resp. předat úkoly oddílům):

 • Vybrání vhodných míst (raději místo funkční než turisticky atraktivní).
 • Zajistit písemné povolení vlastníka pozemku.
 • Písemné prohlášení oddílu jako garanta projektu v daném místě.

Časový harmonogram akce:

 • Vybrání místa, písemné povolení vlastníka, prohlášení oddílu (do 20.1.2007)
 • Sepsání projektu (do 28.2.2007)
 • Realizace projektu (do 31.8.2007)

Děkuji předem za informace a připomínky k daným úkolům.

Krišpína Bořánková